RADA POLONII ŚWIATA
World Polonia Council    PORTAL WYŚWIETLONO 112627 RAZY


HONOROWY MEDAL RADY POLONII ŚWIATARADA POLONII ŚWIATA


Regulamin honorowego medalu Rady Polonii Świata

§1. Niniejszy regulamin ustala zasady, tryb przyznawania i nadawania honorowego medalu Rady Polonii Świata.

§2. Medal wykonany jest w mosiądzu. Ma kształt kwadratu o wymiarach 14 x 14 centymetrów. Przedstawia twarz Ignacego Jana Paderewskiego, pod którą jest napis: 1918-2018 ŁĄCZY NAS NIEPODLEGŁA. Ilustracja ukazująca medal stanowi załącznik 1 niniejszego regulaminu.

§3. Medal jest wyróżnieniem honorowym, które przyznawane jest organizacjom członkowskim Rady Polonii Świata i osobom fizycznym, które w sposób szczególny zasłużyły się dla działalności i rozwoju Rady Polonii Świata. Podstawowym warunkiem przyznania medalu jest co najmniej 20-letni staż organizacji w Radzie Polonii Świata.

§4. Medal może być przyznany organizacjom nie zrzeszonym w Radzie Polonii Świata i osobom fizycznym, które prezydium Rady Polonii Świata postanowiło wyróżnić za ich specjalne zasługi.

§5. Medal może być przyznany zarówno osobie żyjącej, jak i pośmiertnie.

§6. Prawo występowania o przyznanie medalu przysługuje prezesom organizacji członkowskich Rady Polonii Świata oraz członkom prezydium Rady Polonii Świata. Wniosek o przyznanie medalu musi być uzasadniony na piśmie.

§7. Wniosek o przyznanie medalu prezesom organizacji członkowskich i członkom prezydium Rady Polonii Świata może być przedstawiony dopiero po zakończeniu ich kadencji.

§8. Decyzję o przyznaniu medalu podejmuje prezydium Rady Polonii Świata zwykłą większością głosów.

§9. Osoba wyznaczona przez prezydium Rady Polonii Świata prowadzi rejestr laureatów zawierający imię i nazwisko, bądź nazwę laureata, kraj zamieszkania lub siedziby, datę przyznania oraz datę i miejsce wręczenia medalu. Nazwiska osób i nazwy organizacji odznaczonych medalem są publikowane na stronie internetowej Rady Polonii Świata.

§10. Medal może być nadany organizacji lub osobie wyróżnionej tylko raz.

§11. Medal wręczany jest przez przedstawiciela prezydium Rady Polonii Świata, przede wszystkim podczas Zjazdów Polonii i Polaków z Zagranicy, Zjazdów Rady Polonii Świata, jak i w miejscu osiedlenia lub siedziby laureata.

§12. Wręczenie medalu poprzedza uroczyste uzasadnienie jego nadania. Na wniosek osoby wyróżnionej w czasie uroczystości przewiduje się wygłoszenie przez nią wystąpienia.

§13. Otrzymanie medalu nie wiąże się z żadnymi przywilejami finansowymi.

§14. Zmian niniejszego regulaminu dokonuje prezydium Rady Polonii Świata zwykłą większością głosów.

§15. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia odpowiedniej uchwały przez prezydium Rady Polonii Świata.


Załącznik 1RADA POLONII ŚWIATADO POBRANIA: REGULAMIN HONOROWEGO MEDALU RADY POLONII ŚWIATA - WERSJA PDFPODZIEL SIĘ INFORMACJĄ


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów