RADA POLONII ŚWIATA
World Polonia Council    PORTAL WYŚWIETLONO 112635 RAZY


STATUT
RADY POLONII ŚWIATA


Preambuła


Rada Polonii Świata jest federacją organizacji zrzeszających Polonię i Polaków poza granicami Polski, która powstała na mocy porozumienia w celu reprezentowania wspólnych interesów Polonii i Polaków na całym świecie. Jej zadaniem jest służba Polonii i Polakom za Granicą w pełnej niezależności od grup gospodarczych oraz interesów indywidualnych, w oparciu o demokratyczne zasady wzajemnego poszanowania, politycznej neutralności i religijnej tolerancji.

Rada Polonii Świata jest kontynuacją Rady Koordynacyjnej Polonii Wolnego Świata, która powstała w 1978 roku na Zjeździe w Toronto. Po zmianach ustrojowych w Polsce w 1989 r., na Zjeździe w Rzymie w 1994 r. zmieniono nazwę na Radę Polonii Świata, rozszerzając swoją działalność o organizacje Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej. .

§ 1.  Nazwa, znak firmowy, biuro

 1. Organizacja nosi nazwę Rada Polonii Świata, w skrócie RPŚ, dalej zwana Radą. Dopuszczalne jest tłumaczenie: World Polonia Council.
 2. Znakiem firmowym Rady jest wizerunek orła polskiego na tle polskiej flagi i dwóch półkul świata.
 3. Adres biura Rady wskazuje Przewodniczący Rady.

§ 2.  Cele

Celami Rady są:

 1. integracja i wzmocnienie światowego ruchu polonijnego;
 2. dążenie do zapewnienia Polonii i Polakom za Granicą należnych jej praw i statusu;
 3. rozwijanie poczucia wspólnego dobra i więzi narodowej Polonii i Polaków za Granicą;
 4. kultywowanie dobrego imienia Polski i Narodu Polskiego;
 5. zachowanie polskiej tożsamości, kultury i tradycji przez przyszłe pokolenia Polonii i Polaków za Granicą.

Rada realizuje swoje cele między innymi przez:

 1. koordynowanie współpracy pomiędzy organizacjami członkowskimi Rady;
 2. promowanie spraw polskich i polonijnych;
 3. monitorowanie i obronę dobrego imienia Polski, Polonii i Polaków,
 4. reprezentowanie i wspieranie interesów światowej Polonii wobec struktur międzynarodowych oraz władz polskich
 5. wspieranie działalności organizacji członkowskich w krajach zamieszkania;
 6. wspieranie inicjatyw promujących polską kulturę, język i tradycje;
 7. wspieranie inicjatyw umożliwiających ciągłość pokoleniową ruchu polonijnego;
 8. współpracę z władzami, instytucjami i organizacjami polskimi, z którymi łączą Radę wspólne cele statutowe;
 9. zwoływanie Światowych Zjazdów Polonii i Polaków za Granicą.

§ 3.  Członkostwo

 1. Członkami Rady mogą być:
  1. centralne polonijne organizacje w krajach zamieszkania,
  2. organizacje polonijne o zasięgu kontynentalnym lub międzynarodowym, niezależnie od ich członkostwa w organizacjach centralnych poszczególnych krajów,
  3. organizacje polonijne o zasięgu krajowym, jeżeli w kraju zamieszkania nie ma centralnej organizacji polonijnej.
 2. Organizacja ubiegająca się o członkostwo w Radzie składa pisemny wniosek do Prezydium Rady, załączając swój statut. O przyjęciu organizacji decyduje Prezydium Rady stosując kryteria opisane w Rozporządzeniu Statutowym nr 1. pt. Członkostwo.
 3. Organizacje członkowskie Rady zachowują pełną niezależność oraz podmiotowość w ramach swoich struktur krajowych i międzynarodowych.
 4. Obowiązkiem organizacji członkowskich Rady jest wspieranie celów Rady, realizowanie zadań statutowych i ustaleń Walnego Zjazdu oraz płacenie składek.
 5. Z członkostwem nie jest związane prawo do świadczeń ani pomocy finansowych.

§ 4.  Wystąpienie, utrata członkostwa

 1. Członkostwo wygasa przez wystąpienie organizacji, utratę przez nią podmiotowości lub wykluczenie.
 2. Organizacja członkowska może zostać wykluczona z Rady decyzją Prezydium Rady, jeżeli dana organizacja członkowska:
  1. nie uiściła obowiązującej składki członkowskiej według § 5 nr. 1
  2. swoim działaniem zaszkodziła Radzie lub jej interesom, patrz Rozporządzenie statutowe nr 1 „Członkostwo” pkt.3.

§ 5.  Składki członkowskie, finansowanie

 1. Organizacje członkowskie są zobowiązane do płacenia corocznych składek członkowskich, o których wysokości decyduje Walny Zjazd. Składka opłacana jest zgodnie z Rozporządzeniem nr 1 „Członkostwo” pkt. 6.
 2. Składka członkowska za rok kalendarzowy musi być uiszczona najpóźniej do terminu rozpoczęcia obrad Walnego Zjazdu.
 3. Oprócz składek członkowskich środki na finansowanie działalności Rady mogą pochodzić z projektów, dotacji, umów sponsorskich, darowizn, zapisów, spadków, itp.

§ 6.  Organy Rady

 1. Organami Rady są: Walny Zjazd oraz Prezydium.
 2. Prawomocność organów Rady określa quorum 50% plus 1 głos upoważnionych do głosowania.

§ 7.  Walny Zjazd

 1. Walny Zjazd jest najwyższym organem Rady.
 2. Organizacje członkowskie są reprezentowane na Walnym Zjeździe przez delegatów posiadających mandaty jak poniżej:
  1. Kongres Polonii Amerykańskiej – 15 mandatów; Kongres Polonii Kanadyjskiej – 7 mandatów, Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii – 6 mandatów, Konwent Organizacji Polskich w Niemczech – 5 mandatów, Związek Polaków na Litwie - 5 mandatów, Rada Naczelna Polonii Australijskiej – 3 mandaty, Kongres Polaków w Rosji – 3 mandaty, Centralna Reprezentacja Wspólnoty Brazylijsko-Polskiej BRASPOL – 2 mandaty, Europejska Unia Wspólnot Polonijnych – 2 mandaty.
  2. organizacje członkowskie z Białorusi, Republiki Czeskiej i Szwecji, po 3 mandaty łącznie.  O rozdziale tych mandatów poszczególnym organizacjom członkowskim decyduje Rozporządzenie statutowe nr 2 „Organy Rady” pkt.2.
  3. organizacje członkowskie o zasięgu światowym (określone w §3 pkt. 1b – po 2 mandaty.
  4. pozostałe organizacje członkowskie – 1 lub 2 mandaty, zgodnie z Rozporządzeniem statutowym nr 2 „Organy Rady” pkt 4., z tym, że w przypadku przyjęcia na członków Rady więcej niż jedną organizację z danego kraju, organizacjom członkowskim z jednego kraju łącznie przysługują maksymalnie 2 mandaty.
 3. Do kompetencji Walnego Zjazdu należy podejmowanie decyzji dotyczących przyszłości Rady, zakresu działania i strategicznych kierunków pracy.  W szczególności do kompetencji Walnego Zjazdu należy:
  1. przyjęcie pisemnych sprawozdań Prezydium: przewodniczącego i skarbnika rozesłanych drogą elektroniczną na najpóźniej 30 dni przed Walnym Zjazdem oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
  2. udzielenie absolutorium ustępującemu Prezydium Rady,
  3. wybór Prezydium, w tym wybór Przewodniczącego Rady,
  4. wybór 3-osobowej Komisji Rewizyjnej oraz 2 zastępców,
  5. uchwalanie planu pracy i budżetu na następną kadencję,
  6. ustalanie składek członkowskich,
  7. powołanie Komisji Statutowej i uchwalenie zmian statutu Rady,
  8. uchwalenie pełnomocnictwa w sprawach finansowych oraz programowych;
 4. Walny Zjazd sprawozdawczo-wyborczy odbywa się co 4 lata, o ile to jest możliwe bezpośrednio po Światowych Zjazdach Polonii i Polaków za Granicą. Walny Zjazd jest zwoływany przez Przewodniczącego Rady, a w przypadku jego nieobecności lub niezwołania Zjazdu, przez wiceprzewodniczących. Zwołanie musi nastąpić pisemnie drogą elektroniczną z podaniem programu przynajmniej na 3 miesiące przed datą zebrania Walnego Zjazdu.
 5. Wnioski o uzupełnienie programu Walnego Zjazdu sprawozdawczo-wyborczego muszą zostać wysłane pisemnie drogą elektroniczną do Prezydium najpóźniej na 45 dni przed Walnym Zjazdem.
 6. Prezydium Rady ma obowiązek zwołać Nadzwyczajny Walny Zjazd w przeciągu 2 miesięcy na wniosek minimum 1/3 organizacji członkowskich. Wniosek musi być uzasadniony. Prezydium Rady może zwołać Nadzwyczajny Walny Zjazd z własnej inicjatywy.  Nadzwyczajny Walny Zjazd jest kompetentny tylko w sprawach, dla których został zwołany.
 7. Wszelkie decyzje Walnego Zjazdu, z wyłączeniem wyboru przewodniczącego Rady, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Przy równości głosów decyduje głos przewodniczącego Walnego Zjazdu. Quorum stanowią wszyscy uprawnieni do głosowania delegaci obecni na Walnym Zjeździe, łącznie z głosami przekazanymi delegatowi w zastępstwie. Walny Zjazd może uchwalić utajnienie głosowania.
 8. Zgłoszenia kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady należy przesłać do Prezydium Rady najpóźniej na 2 miesiące przed Walnym Zjazdem sprawozdawczo-wyborczym. Kandydaci składają pisemnie życiorys i program działania, które Prezydium Rady przesyła do organizacji członkowskich. Kandydat na funkcję Przewodniczącego Rady musi być delegatem na Walny Zjazd oraz posiadać nominację organizacji członkowskiej z kraju zamieszkania.  W przypadku braku zgłoszeń na Przewodniczącego Rady, Walny Zjazd może dopuścić do zgłaszania kandydatów z sali.  Na funkcję przewodniczącego wybierany jest ten kandydat, który otrzyma największą ilość głosów.
 9. Protokół z Walnego Zjazdu musi być podpisany przez przewodniczącego i sekretarza Walnego Zjazdu oraz przesłany w terminie 3 miesięcy od dnia Zjazdu do organizacji członkowskich.

§ 8.  Prezydium Rady

 1. W skład Prezydium wchodzą:
  1. Przewodniczący Rady, wybrany na Zjeździe,
  2. jeden przedstawiciel zgłoszony przez każdą z następujących organizacji, będącymi stałymi członkami Prezydium, zatwierdzony przez Zjazd: Kongres Polonii Amerykańskiej, Kongres Polonii Kanadyjskiej, Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii, Konwent Organizacji Polskich w Niemczech, Związek Polaków na Litwie, Rada Naczelna Polonii Australijskiej, Związek Harcerstwa Polskiego (dzia-łający poza granicami kraju), Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, Kongres Oświaty Polonijnej, Europejska Unia Wspólnot Polonijnych, Kongres Polaków w Rosji, Centralna Reprezentacja Wspólnoty Brazylijsko-Polskiej BRASPOL oraz 
  3. czterech przedstawicieli organizacji członkowskich wybranych przez Zjazd spośród delegatów z krajów, które nie mają stałego miejsca w Prezydium Rady.
 2. Prezydium wybiera spośród siebie dwóch wiceprzewodniczących oraz sekretarza i skarbnika.
 3. Prezydium jest reprezentowane przez Przewodniczącego Rady lub przez członka Prezydium wyznaczonego przez Przewodniczącego Rady.
 4. Wszystkie oświadczenia i odezwy w imieniu Rady wymagają uzgodnień w ramach Prezydium.
 5. Wypełnienie wakatów reguluje Rozporządzenie Statutowe nr 2 dotyczące Organów Rady, pkt.8.

§ 9.  Kompetencje Prezydium Rady

 1. Prezydium wybierane jest na 4-letnią kadencję podczas Walnego Zjazdu sprawozdawczo-wyborczego i jest najwyższym organem Rady pomiędzy Walnymi Zjazdami;
 2. Zebranie Prezydium odbywa się co najmniej raz w roku i jest prowadzone przez Przewodniczącego Rady. Przewodniczący ma obowiązek zwołać zebranie Prezydium na żądanie 1/3 członków Prezydium.
 3. Do kompetencji Prezydium należą wszystkie zadania, które nie zostały rozstrzygnięte przez Walny Zjazd. Prezydium zajmuje się wszystkimi bieżącymi sprawami Rady.  Do jego obowiązków należą przede wszystkim:
  1. realizacja decyzji Walnego Zjazdu,
  2. prowadzenie działalności Rady pomiędzy Walnymi Zjazdami, zgodnie z wytycznymi Walnego Zjazdu oraz statutowymi celami Rady,
  3. wydawanie oświadczeń i komunikatów,
  4. przyjmowanie organizacji do Rady oraz wykluczanie i tymczasowe zawieszanie członkostwa w Radzie,
  5. uchwalanie regulaminów i rozporządzeń,
  6. przygotowanie merytoryczne i organizacyjne Walnego Zjazdu,
  7. przygotowanie na Walny Zjazd sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego oraz planu pracy i budżetu,
  8. opracowanie i zatwierdzenie Rozporządzeń statutowych oraz Regulaminów.
 4. Prezydium podejmuje decyzje oraz uchwały na zebraniach, które są zwoływane pisemnie, telefonicznie lub drogą e-mailową przez Przewodniczącego Rady, a w przypadku nieobecności Przewodniczącego przez Wiceprzewodniczącego. Uchwały Prezydium zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków Prezydium. Przy równości głosów decyduje głos Przewodniczącego, a przy jego nieobecności Wiceprzewodniczącego, wykonującego równocześnie zadanie prowadzącego zebranie. Protokół z zebrania Prezydium musi być podpisany przez przewodniczącego i sekretarza zebrania.  Prezydium ma możliwość podejmowania decyzji drogą pisemną lub elektroniczną. Decyzje podjęte w ten sposób należy wprowadzić do protokołu kolejnego zebrania.
 5. Członkowie Prezydium uczestniczą w zebraniach Prezydium osobiście lub w razie potrzeby poprzez zastępcę wyznaczonego przez danego członka Prezydium.
 6. Przewodniczący Rady ma prawo podpisywać oświadczenia, odezwy i komunikaty przyjęte przez Zjazd lub Prezydium.
 7. W sprawach nagłych Przewodniczący Rady występuje w imieniu Rady uzgadniając stanowisko z przynajmniej z jednym z wiceprzewodniczących i sekretarzem.
 8. Prowadzenie księgowości oraz zarządzanie majątkiem Rady jest realizowane przez skarbnika.

§ 10.  Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna wybierana jest na 4-letnią kadencję podczas Walnego Zjazdu sprawozdawczo-wyborczego i jest wewnętrznym organem kontrolnym Rady.
 2. Komisja przeprowadza kontrolę finansową, wykonania zadań, przestrzegania procedur statutowych oraz realizacji uchwał Walnego Zjazdu przez Prezydium.
 3. Komisja składa sprawozdanie zawierające wnioski i zalecenia pokontrolne oraz wniosek o udzielenie Prezydium absolutorium.
 4. Przewodniczący Komisji lub jego zastępca ma prawo uczestniczyć w spotkaniach Prezydium Rady bez prawa udziału w głosowaniach.

§ 11.  Zmiany statutu, rozwiązanie Rady

 1. Wszelkie zmiany oraz uzupełnienia niniejszego statutu muszą być uchwalone przez Walny Zjazd większością 2/3 głosów przy udziale przynajmniej połowy delegatów obecnych na Zjeździe.
 2. Wnioski dotyczące zmian statutowych muszą zostać doręczone pisemnie do Prezydium najpóźniej do 31 grudnia przed rokiem poprzedzającym Walny Zjazd sprawozdawczo-wyborczy, lub w przypadku Nadzwyczajnego Zjazdu, w terminie ogłoszonym przez Prezydium. Prezydium przesyła propozycje zmian statutowych do organizacji członkowskich wraz z programem Walnego Zjazdu w terminie przewidzianym w §7 pkt.4.
 3. Rozwiązanie Rady może być uchwalone przez Walny Zjazd większością 3/4 głosów przy udziale przynajmniej połowy delegatów obecnych na Zjeździe. Podczas tego samego Walnego Zjazdu zostaną wybrani trzej likwidatorzy, którzy tylko wspólnie mogą reprezentować Radę i tylko wspólnie podejmować decyzje. Zjazd również określi sposób rozdysponowania majątku Rady większością 3/4 głosów. Majątek Rady może być użyty wyłącznie na cele Polonii.

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia na Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe w Warszawie w dniu 19.09.2018.

 ROZPORZĄDZENIA STATUTOWE RADY POLONII ŚWIATA

ROZPORZĄDZENIE NR 1 „CZŁONKOSTWO”


 1. 1. dotyczy §3. Członkostwo pkt. 1c  

  Organizacje polonijne lub polskie o zasięgu krajowym, w krajach gdzie nie ma polonijnej organizacji centralnej, ubiegające się o członkostwo w Radzie Polonii Świata (RPŚ) muszą we wniosku o przyznanie członkostwa udokumentować brak centralnej organizacji oraz swoją działalność ogólnokrajową.
  Podanie takiej organizacji weryfikuje Komisja Statutowa RPŚ, która składa pisemnie swoje stanowisko w tej sprawie do Prezydium.

 1. dotyczy §3. Członkostwo pkt. 4  

  Obowiązkiem każdej organizacji członkowskiej jest dostarczenie do Prezydium:
  a) informacji o liczbie członków, na rok przed Walnym Zjazdem,
  b) aktualnych oświadczeń dotyczących zmian funkcji prezesów, adresów mailowych i korespondencyjnych oraz telefonów kontaktowych, do 60 dni po zaistniałej zmianie.

 1. dotyczy §4. Wystąpienie, utrata członkostwa 

  Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu, Prezydium zawiadamia organizację członkowską o możliwości zajęcia stanowiska, z podaniem terminu.
  Decyzja wykluczająca musi być uzasadniona.
  Wykluczona organizacja członkowska ma prawo odwołania się od decyzji Prezydium na następnym Walnym Zjeździe, który podejmuje definitywną decyzję.
  W okresie pomiędzy decyzją Prezydium Rady o wykluczeniu, a Walnym Zjazdem prawa członkowskie są zawieszone.

  Wykluczenie organizacji może nastąpić w przypadkach:
  1. prowadzenia przez daną organizację działalności sprzecznej z postanowieniami Statutu,
  2. działanie na szkodę Rady,
  3. tworzenia negatywnego wizerunku Rady przez swoją działalność lub wystąpienia publiczne.

 1. Prezydium może dokonać tymczasowego zawieszenia organizacji określając warunki, jakie organizacja ma spełnić oraz termin ich realizacji.
  W powyższym przypadku organizacja musi uwierzytelnić dokonanie wymaganych zmian.

 1. Od wszystkich decyzji Prezydium przysługuje prawo pisemnego odwołania do Walnego Zjazdu Rady. Decyzja Zjazdu jest decyzją ostateczną.

 1. dotyczy §5. Składka członkowska

  Kwota składek opłacanych przez daną organizację członkowską jest zależna od ilości przysługujących jej mandatów określonych w Statucie §7 pkt.2 
  Składka członkowska pobierana jest przez skarbnika lub wpłacana na konto przez niego wskazane.
  Składki wpłacane są w PLN, Euro lub USD.
  Organizacja, która nie uiściła składki członkowskiej przez 3 kolejne lata zostaje zawieszona w prawach członka Rady. Skarbnik wzywa pisemnie daną organizację do uiszczenia zaległych składek w ciągu 3 miesięcy, a w przypadku braku wywiązania się z zapłaty, Prezydium dokonuje skreślenia organizacji z listy członków.

Rozporządzenie nr 1 wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Prezydium Rady Polonii Świata w Warszawie w dniu 19.09.2018.           

ROZPORZĄDZENIE NR 2 „ORGANY RADY”


 1. dotyczy §7. Walny Zjazd pkt. 2b oraz 2d

  Przy podziale mandatów Prezydium bierze pod uwagę:
  1. wielkość danej organizacji,
  2. aktywną działalność w kraju osiedlenia,
  3. aktywny udział w działalności Rady,
  4. wyjątkowe lub nadzwyczajne okoliczności.

 1. dotyczy §7. Walny Zjazd pkt. 2b

  Podział mandatów na organizacje członkowskie na Białorusi:
  Dwa mandaty przyznaje się Związkowi Polaków na Białorusi i jeden mandat Zjednoczeniu Społecznemu – Macierzy Szkolnej na Białorusi.
  Podział mandatów na organizacje członkowskie w Republice Czeskiej:
  Dwa mandaty przyznaje się Polskiemu Związkowi Kulturalno-Oświatowemu w Republice Czeskiej i jeden mandat Kongresowi Polaków w Republice Czeskiej.
  Podział mandatów na organizacje członkowskie w Szwecji:
  Dwa mandaty przyznaje się Zrzeszeniu Organizacji Polonijnych w Szwecji i jeden mandat Kongresowi Polaków w Szwecji.

 1. dotyczy §7. Walny Zjazd pkt. 2c

  Organizacjami członkowskimi o zasięgu światowym są: Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, Związek Harcerstwa Polskiego (działający poza granicami Kraju), Kongres Oświaty Polonijnej, oraz Światowe Zjednoczenie Polek.

 2. dotyczy §7. Walny Zjazd pkt. 2d

  Przydział mandatów pozostałym organizacjom:


ORGANIZACJA

Ilość mandatów

Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe im.  W. Warneńczyka (Bułgaria)

1

Polskie Towarzystwo Kulturalne „Mikołaj Kopernik” (Chorwacja)

1

Federacja Organizacji Polskich i Polsko-Duńskich w Danii „Polonia”

1

Związek Polaków w Estonii „Polonia”

1

Zjednoczenie Polskie w Helsinkach

1

Federacja Polonii Francuskiej

1

Organizacja Polonijna „Nasz Dom” (Hiszpania)

1

Kongres Polonii Niemieckiej

1

Związek Polaków w Norwegii

1

Rada Polonii w Republice Południowej Afryki

1

Centrum „Poloniusz-Pegaz” (Serbia)

1

Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Serbskiej „YU POLONIA”

1

Polskie Stowarzyszenie Kulturalne na Węgrzech im. J. Bema

1

Stowarzyszenie Katolików Polskich na Węgrzech  im. św. Wojciecha

1

Forum Polonii - Wspólnota Polskich Organizacji w Austrii

2

Federacja Polskich Organizacji w Nowej Zelandii

2

Rada Polonii Belgijskiej

2

Związek Polaków w Kazachstanie

2

Związek Polaków na Łotwie

2

Związek Polaków w Rumunii „Dom Polski”

2

Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie

1

Związek Polaków na Ukrainie

1

Związek Polaków we Włoszech

2

 

 1. dotyczy §7. Walny Zjazd pkt. 3

  Każdy delegat obecny na Zjeździe i posiadający mandat może reprezentować maksymalnie 3 głosy z jednej organizacji Rady, czyli swój własny oraz 2 dodatkowe w zastępstwie.
  Zastępstwo musi być przedstawione na piśmie i podpisane przez osobę udzielającą pełnomocnictwa.

 1. dotyczy §8. Prezydium Rady

  W celu informowania organizacji członkowskich o swojej działalności między Walnymi Zjazdami, Prezydium Rady:
  1. organizuje doroczne spotkanie prezesów organizacji członkowskich, które odbywa się elektronicznie/ telekonferencyjnie w pierwszym półroczu. O spotkaniu Prezydium zawiadamia organizacje członkowskie minimum 30 dni przed datą spotkania.
  2. sporządza roczne sprawozdanie ze swej działalności w poprzednim roku oraz sprawozdanie finansowe za poprzedni rok, które wysyła do organizacji członkowskich minimum 30 dni przed dorocznym spotkaniem prezesów.
  3. udostępnia protokół z posiedzenia prezydium organizacjom członkowskim drogą elektroniczną w terminie do 30 dni od daty zebrania Prezydium.

 1. dotyczy §8. Prezydium Rady, punkt 1c)

  Walny Zjazd dokonuje wyboru czterech przedstawicieli organizacji członkowskich, które nie mają stałego miejsca w Prezydium Rady zgodnie z następującą procedurą:
  1. organizacje członkowskie które nie maja stałego miejsca w Prezydium oraz nie były reprezentowane w Prezydium podczas poprzednich dwóch kadencji mogą zgłosić kandydata na rotacyjne miejsce w Prezydium przed Zjazdem w odpowiedzi na prośbę sekretarza albo podczas części wyborczej Zjazdu. Kandydat musi być delegatem organizacji członkowskiej RPŚ na Walny Zjazd.
  2. Po ustaleniu listy kandydatów, przewodniczący Walnego Zjazdu daje kandydatom możność krótkiego przedstawienia siebie, następnie przeprowadza wybory, w których uczestniczą wszyscy delegaci obecni fizycznie oraz poprzez przekazane głosy (tzw. proxy).
  3. Jeżeli jest więcej niż 4 kandydatów, wybory odbywają się za pomocą kartek, na których delegaci wpisują najwyżej cztery (4) nazwiska spośród zgłoszonych kandydatów, ktόrzy zgodzili się kandydować. Czterech kandydatow, którzy otrzymają największa ilość głosów wchodzi w skład Prezydium.

 1. W przypadku zaistnienia wakatu w składzie Prezydium z powodu rezygnacji lub śmierci członka Prezydium, odnośnie §8. pkt. 1b, Sekretarz Rady występuje do organizacji członkowskiej, którą reprezentował dany członek o zgłoszenie kandydata na jego miejsce, który pełni obowiązki członka Prezydium do następnego Zjazdu.

 1. W przypadku §8. pkt. 1c, wakat pozostaje nieobsadzony do czasu Walnego Zjazdu.

 1. W przypadku odejścia Przewodniczącego Prezydium, Prezydium wybiera spośród członków Prezydium Przewodniczącego pełniącego obowiązki.

 1. Sekretarz Prezydium sporządza i aktualizuje listę organizacji członkowskich zawierającą dane kontaktowe każdej organizacji oraz udostępnia tę listę organizacjom członkowskim Rady.

Rozporządzenie nr 2 wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Prezydium Rady Polonii Świata w Warszawie w dniu 19.09.2018.
Uaktualnione 16.08.2022.


ROZPORZĄDZENIE NR 3 „PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZJAZDU”


 1. Otwarcie obrad
 2. Sprawdzenie listy delegatów i stwierdzenie quorum przez skarbnika
 3. Zatwierdzenie porządku obrad
 4. Wybór przewodniczącego obrad, dwóch sekretarzy, dwóch korektorów i dwuosobowej komisji skrutacyjnej
 5. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Zjazdu
 6. Sprawozdanie Przewodniczącego Prezydium z działalności Rady
 7. Sprawozdanie skarbnika
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Prezydium
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami
 10. Zatwierdzenie sprawozdań
 11. Prezentacja planu pracy i budżetu na następną kadencję
 12. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium
 13. Zatwierdzenie planu pracy i budżetu
 14. Wybór nowego Prezydium, w tym Przewodniczącego Rady oraz przedstawicieli organizacji członkowskich które nie mają stałego miejsca w Prezydium
 15. Uchwalenie pełnomocnictwa w sprawach finansowych i programowych
 16. Wybór Komisji Rewizyjnej
 17. Wybór Komisji Statutowej
 18. Ustalenie składek członkowskich
 19. Uchwalenie zmian w Statucie Rady
 20. Rozpatrzenie wniosków nadesłanych do Prezydium
 21. Sprawy różne
 22. Zamknięcie obrad

Rozporządzenie nr 3 wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Prezydium Rady Polonii Świata w Warszawie w dniu 19.09.2018.
Uaktualnione 16.08.2022.PODZIEL SIĘ INFORMACJĄ


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów