RADA POLONII ŚWIATA
World Polonia Council    PORTAL WYŚWIETLONO 108956 RAZY

WIADOMOŚCI RADY POLONII ŚWIATA


   Litwa
 2022-09-20 Walny Zjazd Rady Polonii Świata

17 września 2022 roku, w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbył się Walny Zjazd Rady Polonii Świata. Gospodarzem zjazdu był Związek Polaków na Litwie. W zjeździe udział wzięło 72 delegatów, w tym 19 zdalnie i przez pełnomocnictwa, reprezentujących 25 organizacji członkowskich z 19 krajów.

W przeddzień Walnego Zjazdu odbyło się Forum dyskusyjne Rady Polonii Świata, pod hasłem: „Wierni tradycji – gotowi na wyzwania XXI wieku”, z udziałem ekspertów i delegatów. Problematykę zgrupowano w sześciu forach tematycznych: „Młodzież i Harcerstwo”, „Duszpasterstwo i tradycje chrześcijańskie”, „Oświata i nauka”, Sport i Turystyka”, „Kultura i folklor” oraz Patriotyzm i polskie lobby”. Usystematyzowane wnioski i propozycje zostaną opracowane i przedstawione prezydium jako wytyczne do realizacji.

Zjazd swą obecnością zaszczyciła delegacja Senatu Rzeczypospolitej Polskiej: wicemarszałek Bogdan Borusewicz, przewodniczący Senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Kazimierz Michał Ujazdowski oraz dwoje wiceprzewodniczących tej Komisji Maria Koc i Wojciech Ziemniak. Kancelarię Prezydenta RP reprezentował min. Andrzej Dera, Ministerstwo Spraw Zagranicznych dyr. Zbigniew Ciosek, a Kancelarię Prezesa Rady Ministrów dyr. Jan Badowski. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” reprezentowali: prezes Dariusz Piotr Bonisławski, członek Zarządu Krajowego, Sebastian Jaworowski oraz członek Rady Krajowej Mariusz Grudzień. Fundację „Polska 360” reprezentował prezes Artur Kondrat.

Przed południem delegaci i goście zjazdu, po krótkiej modlitwie złożyli biało-czerwone wieńce pod pomnikiem polskich ofiar w Ponarach oraz na Rossie przy grobie „Matki i Serce Syna”. Udali się również na Targi Oświatowe, w których brały udział polskie szkoły na Litwie.

Po południu odbyła się część sprawozdawcza, wyborcza i programowa zjazdu. Po przyjęciu sprawozdań, na wniosek komisji rewizyjnej delegaci udzielili absolutorium ustępującemu Prezydium.

Nowy skład Prezydium Rady Polonii Świata

Dokonano wyboru nowego poszerzonego składu Prezydium Rady Polonii Świata;

Przewodniczącym Rady Polonii Świata został wybrany:
- Jarosław Narkiewicz – wiceprezes Związku Polaków na Litwie.

Wiceprzewodniczącymi zostali:
- Tadeusz Adam Pilat – prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych
- Dominik Roszak – wiceprezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej

Sekretarzem została:
Bożena Kamiński – wiceprezes Kongresu Polonii Amerykańskiej.

Skarbnikiem został:
Aleksander Zając – prezes konwentu Organizacji Polskich w Niemczech

W skład Prezydium weszli statutowi członkowie:

- Małgorzata Kwiatkowska – prezes Rady Naczelnej Polonii Australijskiej;
- Helena Miziniak – Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii;
- Halina Subotowicz-Romanowa - prezes Kongresu Polaków w Rosji;
- Waldemar Tomaszewski – prezes Związku Polaków na Litwie.

Oraz nowo wybrani przez delegatów:
- Andrzej Janeczko – prezes Stowarzyszenia Polaków w Hiszpanii „Nasz Dom”,
- Teresa Kopeć – Forum Polonii w Austrii;
- Jolanta Ratajczak – Rada Polonii Belgijskiej;
- Andrzej Suchanek – wiceprezes Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej

Stanowiska przedstawicieli Stowarzyszenia Polskich Kombatantów i Związku Harcerstwa Polskiego poza granicami kraju zostaną obsadzone w terminie późniejszym.

Delegaci na zjazd wyróżnili tytułem Honorowego Członka Prezydium Antoniego Stefanowicza, prezesa Związku Polaków Ukrainy.

Delegaci wybrali również członków Komisji Rewizyjnej, której przewodniczyć będzie Wojtek Białek (EUWP) i Komisji Statutowej, pod przewodnictwem Katarzyny Lesny-Ewans (KPA).

W imieniu delegatów nowo wybrany przewodniczący Jarosław Narkiewicz podziękował Teresie Berezowskiej, pełniącej tę funkcję dotychczas oraz wszystkim członkom ustępującego prezydium, za ich pracę na rzecz Polonii i Polaków za granicą.

Dla delegatów i gości zjazdu, w artystycznym programie poprowadzonym przez Edwarda Trusewicza wystąpiły: Zespół Pieśni i Tańca „Wileńszczyzna”, Młodzieżowy Zespół Tańca „Sto uśmiechów” oraz Zespół Tańca Ludowego „Perła”.

Po części artystycznej, uczestnicy zjazdu udali się na uroczystą kolację, wydaną przez Waldemara Tomaszewskiego, prezesa Związku Polaków na Litwie.

W niedzielę delegaci i goście zjazdu udali się do Solecznik, gdzie uczestniczyli w uroczystej mszy świętej i dożynkach na zaproszenie mera Samorządu Rejonu Solecznickiego Zdzisława Palewicza.
Informacja - zdjęcie: Rada Polonii ŚwiataPROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW
KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW
W RAMACH KONKURSU POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022
SPRAWOZDANIE KOŃCOWE

z wykonania działania

3. Rozwijanie struktur organizacji polonijnych na świecie
 (obszar zgodnie z § 1. umowy)

Forum Rady Polonii Świata
(nazwa zadania zgodnie z § 1. umowy)

Organizacja Forum Rady Polonii Świata
(nazwa działania zgodnie z § 1. umowy)

557-50-1056-1-99
(numer konta księgowego działania zgodnie z § 1. umowy)

ze środków finansowych pochodzących z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2022”
w okresie od 01.07.2022 do 31.10.2022 r.
określonego w umowie nr 586/08/2022
zawartej w dniu 31.08.2022 2022 r.
 pomiędzy
Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”
a
Radą Polonii Świata


CZĘŚĆ I. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

 1. Nazwa wydarzenia:
  Forum Rady Polonii Świata „Wierni tradycji – gotowi na wyzwania XXI wieku”
 1. Termin i miejsce realizacji:
  15-18 września 2022 r.; Wilno,
 1. Szczegółowy opis wydarzenia:

Rada Polonii Świata zebrała się na forum Wierni tradycji – gotowi na wyzwania XXI wieku”z udziałem swoich statutowych przedstawicieli, by w trzydniowej dyskusji omówić wyzwania stojące przed środowiskami polonijnymi na świecie w najbliższym dziesięcioleciu. Uczestnicy spotkania obradowali nad wspieraniem inicjatyw promujących polską kulturę, język, obyczaje, myśl polską oraz nad wspieraniem inicjatyw umożliwiających ciągłość pokoleniową światowego ruchu polonijnego. Wyzwania i zadania, które ma przed sobą Rada Polonii Świata, są oparte m.in. na wspieraniu działalności organizacji członkowskich w krajach zamieszkania oraz reprezentowaniu i wspieraniu interesów Polonii wobec struktur międzynarodowych oraz władz Państwa Polskiego. Ponadto dyskusji były poddane kwestie dot. przyszłości Rady Polonii Świata, zakresu jej działania, wdrażania form innowacyjnych w działalności, realizacji zadań strategicznych i nakreślenie priorytetów.

Dyskusje panelowe toczyły się w następujących sesjach tematycznych:

 1. młodzież, harcerstwo
 2. Duszpasterstwo, tradycje chrześcijańskie
 3. Oświata i nauka
 4. Sport i turystyka
 5. Kultura, folklor
 6. Patriotyzm, polskie lobby.

Forum towarzyszyły sesje wyjazdowe: - sesja historyczna, – sesja kultury ludowej i tradycji oraz sesja turystyczna. Obrady Forum odbywały się w Domu Polskim w Wilnie. 

W oficjalnej części otwarcia Forum udział wzięli delegaci i zaproszeni goście, m.in.: przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, minister Andrzej Dera, wicemarszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz, senatorowie Maria Koc i Wojciech Ziemniak, przewodniczący senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Kazimierz Michał Ujazdowski, dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w Kancelarii Premiera Rady Ministów Jan Badowski, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Piotr Bonisławski, prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin dr Bogusław Rogalski, jak też pełniący rolę gospodarzy liderzy ZPL i AWPL: merowie rejonów wileńskiego i solecznickiego, Maria Rekść i Zdzisław Palewicz, posłowie na Sejm RL Czesław Olszewski i Rita Tamašunienė, wiceprezesi ZPL Edward Trusewicz, Jarosław Narkiewicz, Edyta Tamošiūnaitė.

Rada Polonii Świata jest federacją organizacji zrzeszających Polonię i Polaków poza granicami Polski, która powstała na mocy porozumienia w celu reprezentowania wspólnych interesów Polonii i Polaków na całym świecie. Jej zadaniem jest służba Polonii i Polakom za granicą w oparciu o demokratyczne zasady wzajemnego poszanowania, niezależności, neutralności i tolerancji.Rada Polonii Świata jest kontynuacją Rady Koordynacyjnej Polonii Wolnego Świata, która powstała w 1978 roku na zjeździe w Toronto. Po zmianach ustrojowych w Polsce w 1989 r. nazwę Rady Koordynacyjnej Polonii Wolnego Świata zmieniono na Radę Polonii Świata, rozszerzając jej działalność o organizacje Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej.

- Poniżej znajduje się opis poszczegolnych sesji tematycznych z ich uczestnikami

 1. Ramowy program wydarzenia:

Czwartek - 15 września

 16:00 - 17:00 Msza św. w Ostrej Bramie
 19:00 - 20:00 Inaguracja Forum
 20:00 - 22:00 Uroczysta kolacja

Piątek - 16 września

09:00 - 11:30   I sesja tematyczna
1) Panel: młodzież, harcerstwo
2) Duszpasterstwo, tradycje chrześcijańskie

12:00 - 14:30   II sesja tematyczna
3) oświata i nauka
4) sport i turystyka

15:30 - 18:00   III sesja tematyczna
5) Kultura, folklor
6) Patriotyzm, polskie lobby

18:30 - 20:00   Podsumowanie sesji tematycznych

Sobota - 17 września

09:00 - 12:00   Wyjazdowa Sesja Historyczna: Rosa, Zułów, Ponary

Niedziela - 18 września

10:00 - 15:00   Wyjazdowa sesja kultury ludowej i tradycji: Dożynki w Solecznikach,
                          msza św., kiermasz, występy artystyczne,
16:00 - 19:00   Sesja turystyczna: Miasto Wilno - zbytki i kultura

 1. Liczba odbiorców:

I sesja tematyczna: 69 odbiorców
II sesja tematyczna: 70 odbiorców
III sesja tematyczna: 74 odbiorców
Razem w sesjach tematycznych Forum Rady Polonii Swiata wzięło udział 213 odbiorców

 1. Charakterystyka odbiorców:

Odbiorcami byli przedstawiciele organizacji i środowisk polonijnych z: Austaralii, Austrii, Belgii, Białorusi, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Danii, Estonii, Hiszpani, Kanady, Litwy, Łotwy, Niemiec, Rosji, USA, Szwecji, Ukrainy, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch, Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, Związku Harcerstwa Polskiego Poza Granicami Kraju, Federacji Swiatowej Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, Swiatowego Zjednoczenia Polek, duszpasterze, przedstawiciele władz samorządowych, nauczyciele, przedstawiciele i liderzy niemieckich środowisk polonijnych z Berlina, Hanoweru, Nadrenii Północnej Westfalii, Monachium, dziennikarze

 1. Opis osiągniętych rezultatów (należy opisać osiągnięte rezultaty działania i sposób, w jaki zostały zmierzone, należy wskazać rezultaty trwałe oraz w jakim stopniu realizacja działania przyczyniła się do osiągniecia jego celu)
 1. Informacja o źródłach finansowania działania (innych niż Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”). Czy organizacja otrzymała w 2022 r. dotacje z Polski, z konsulatu RP bądź z innych źródeł na realizację tego wydarzenia? (w opisie należy podać źródło, kwotę, szczegółowe przeznaczenie dotacji wraz z okresem, którego dotyczy)

Otrzymano środki finansowe ze środków finansowych pochodzących z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2022” na Rozwijanie struktur organizacji polonijnych na świecie. Z innych źródeł nie otrzymano żadnych innych dotacji.

 1. W jaki sposób promowano działanie oraz wywiązano się z obowiązku informowania o źródle finansowania z wykorzystaniem logotypu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (należy opisać materiały promocyjne wykorzystywane podczas organizowanych wydarzeń oraz dołączyć wybrane przykłady (printscreen strony internetowej, egzemplarz czasopisma, plakatu, przykładowy egzemplarz artykułu promującego, zdjęcia banerów, roll-upów itp.)

Do sprawozdania należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. Prinscreeny dokumentyjące wykonanie obowiązku informacyjnego o otrzymanej dotacji.
 2. Przykładowe egzemplarze materiałów promocyjnych (np. plakatów, ulotek, programów itp.), na których użyto logotyp KPRM.
 3. Lista uczestników wydarzenia.
 4. Zdjęcia i filmy dokumentujące realizację wydarzenia.

CZĘŚĆ II. SPRAWOZDANIE FINANSOWE: 

 1. Rachunek do rozliczenia środków finansowych z dotacji – Załącznik nr 4 do umowy.
 2. Zestawienie dokumentów dla poszczególnych rodzajów kosztów – Załącznik nr 5 do umowy.
 3. Kopie dokumentów finansowych oraz dokumentów potwierdzających wkład własny, przygotowanych i opisanych zgodnie z Instrukcją rozliczania dotacji.
 4. Kopie dowodów zapłaty do wszystkich dokumentów finansowych.

Oświadczam(-y), że:

 1. od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny Beneficjenta(-ów);
 2. wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym
  i faktycznym;
 3. wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu dokumentów jako pokryte z dotacji zostały faktycznie poniesione i nie zostały oraz nie zostaną rozliczone z innych źródeł;
 4. w zakresie związanym z realizacją zadania, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem
  i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których te dane dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 (Dz. U. poz. 1000) na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE (2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Opis sesji tematycznych wraz z uczestnikami:
FORUM Rady Polonii Świata

„Wierni tradycji – gotowi na wyzwania XXI wieku”
Wilno 16-18.09.2022 r.


I sesja tematyczna

godz. 9:00 – 11:30


1) Młodzież, harcerstwo - Forum dot. Młodzieży

Temat młodzieży – a szczególnie zaangażowanie młodszych pokoleń w środowiskach polonijnych i polskich poza granicami Kraju, jest bliski sercu niemal każdego działacza polonijnego. Cieszymy się z sukcesów organizacji młodzieżowych i ubolewamy nad często-pojawiającym się brakiem młodych w istniejących strukturach polonijnych. Paneliści tego Forum należą do młodego pokolenia i maja szerokie doświadczenie w pracy społecznej jak i zawodowej. Po przedstawieniu refleksji i spostrzeżeń związanych z własnym doświadczeniem w swoich środowiskach wezmą udział w dyskusji wraz z uczestnikami Forum i delegatami Zjazdu RPS na pytania jak np.:

 • Dlaczego młodsze pokolenie nie włącza się do istniejących organizacji polonijnych, a nowe organizacje „młodzieżowe” często nie zdają próby czasu? Czy te pytania są w ogóle istotne?
 • Co młodsze pokolenie potrzebuje, jeśli chodzi o kultywowanie swojej przynależności do polskiego narodu, żeby czuć się Polakiem? Czy istniejące struktury organizacyjne oraz programy i sposoby działania spełniają ich potrzeby?
 • Jaka jest rola technologii, Internetu, wirtualnych spotkań itd. W kultywowaniu i utrzymaniu poczucia przynależności? Czy możliwości polaczenia się nie tylko z Ojczyzną, ale również z innymi środowiskami zastępuje tradycyjne struktury i programy?

Paneliści:

Dominik Roszak urodził się w Kanadzie i posiada Magistra w Administracji Publicznej. Współorganizator konferencji młodej Polonii Quo Vadis od 2010 r. Współzałożyciel i członek Stowarzyszenia Młodych Polsko-Kanadyjskich Profesjonalistów w Ottawie. Członek Zarządu Głównego Kongresu Polonii Kanadyjskiej od 2016 r. Obecnie pierwszy Wice-Prezes ds. Kanadyjskich w ZG KPK. Przedstawi swoje doświadczenie jako osoba młoda która udziela się w tradycyjnych strukturach organizacyjnych: wyzwania, sukcesy, co organizacje mogą zrobić, żeby zachęcać szerszy udział młodszego pokolenia.

Małgorzata Orłowska-Smith mieszka w Irlandii. Jest pedagogiem oraz właścicielem firmy, która powadzi sieć przedszkoli „Really Cool Afterschool”, oraz oferuje kursy i warsztaty dla rodziców, pracodawców i innych na tematy związane z wychowaniem dzieci. Harcmistrzyni. Referentka w Głównej Kwaterze Harcerek światowego ZHP. Zaprezentuje swoje doświadczenie w zakładaniu i rozwoju jednostek harcerskich w Irlandii wśród „nowej” polonii: wyzwania, sukcesy i strategie które mogą pomoc istniejącym organizacjom wejść w nowe polonijne środowiska. Omowi również strategie, które pomogły jednostkom ZHP przetrwać dwa lata restrykcji związanych z pandemia COVID-u.

Alina Ewelina Kieżun jest Przewodnicząca Harcerstwa Polskiego na Litwie. Jej zaangażowanie społeczne sięga poza harcerstwo. Przedstawi jak wygląda utrzymanie przynależności do polskiej grupy mniejszościowej wśród młodego pokolenia na Litwie.


2) Duszpasterstwo, tradycje chrześcijańskie - Forum Duszpasterstwa

Temat „Parafie polonijne wielopokoleniowe w kontekście historii kościołów na obczyźnie”<

O. Janusz Błażejak OMI, od 35 lat duszpasterz polonijny w Kanadzie. Urodzony w Polsce, a jako młody kleryk został posłany do Kanady gdzie dokończył studia na Uniwersytecie w Edmonton a w Winnipeg otrzymał święcenia kapłańskie. Pracował w kluczowych ośrodkach duszpasterskich jak: Winnipegu, Toronto, Ottawie, Mississauga. Przez 9 lat był proboszczem w Mississauga, w parafii św. Maksymiliana Kolbe, największej polskiej parafii w świecie, która liczy 30 tysięcy rodzin. Obecnie pracuje w sercu polskiej dzielnicy w Toronto, w Parafii św. Kazimierza. Przez dwie kadencje był prowincjałem Prowincji Wniebowzięcia Misjonarzy Oblatów w kanadzie. Od 20 lat jest przewodniczącym Konferencji Polskich Księży na Wschodnią Kanadę. Oddany społecznik poprzez zaangażowanie w sprawy polonijne i pełnienie posługi kapelana w wielu organizacjach Polonijnych w Toronto. Strażnik i kustosz pamięci historycznej i patriotycznej na obczyźnie m. inn. poprzez organizację świąt Państwowych i Patriotycznych. Koordynator wielu wizyt przedstawicieli Episkopatu Polski w Kanadzie. Odznaczony między innymi: Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polski, Diamentowym Medalem Jubileuszowym Królowej Elżbiety II przyznanym przez Rząd Kanady, Złotym Medalem Zasługi Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Temat «Posługa polskich misjonarzy na Ukrainie w czasie wojny.»

 o. Witalij Podolan OMI urodził się na Ukrainie. Obecnie jest Superiorem Delegatury Misjonarzy Oblatów na Ukrainie. Święcenia kapłańskie otrzymał 18 lat temu. Pracował w Połtawie, Czernichowie, Eupatorii (Krym), Tywrowie, Kijowie (parafia św. Mikołaja). Posługiwał w wielu parafiach w Ukrainie, gdzie odprawia się Mszę w języku polskim.


II sesja tematyczna

godz. 12:00 – 14:30


3) Oświata i nauka - Forum Oświaty i nauki

Dla zilustrowania zaledwie części oświatowej tematyki i zainicjowania dyskusji, wybraliśmy dla Państwa 4 prelegentów, działaczy oświatowych i ekspertów, którzy podzielą się z Państwem swą wiedzą, doświadczeniem, problemami i sukcesami. Poniżej prezentujemy ich sylwetki wraz z krótkim zarysem tematyki ich wystąpień.

Ewa Koch - prezes Zjednoczenia Nauczycieli Polskich w Ameryce „Szkolnictwo polonijne w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej – stan, diagnoza i wyzwania”
Elżbieta Barrass - prezes Polskiej Macierzy Szkolnej w Wielkiej Brytanii „Szkolnictwo Polonijne w Wielkiej Brytanii – wyzwania i możliwości”
Józef Kwiatkowski - prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”,
Krystyna Dzierżyńska - wiceprezes Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” „Oświata polska na Litwie – rozwój, przeciwności i sukcesy”
Tadeusz Adam Pilat – prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych
 „Nauczanie języka ojczystego organizowane przez kraje zamieszkania – niewykorzystane możliwości” w świetle Dyrektywy Rady Europy(77/486/EWG) w sprawie kształcenia dzieci pracowników migrujących z dnia 6 sierpnia 1977 r.;

„ORPEG - Szkoły przy polskich placówkach dyplomatycznych – zakres nauczania” Oświata i nauka to tematy pozostające w centrum zainteresowań i działań Rady Polonii Świata od powstania tej organizacji. Zwłaszcza oświata jako temat dotyczący tożsamości narodowej młodego pokolenia i przyszłości Polonii na całym świecie pozostawał tematem wiodącym we wszystkich poprzednich zjazdach Rady oraz wielkich Światowych Zjazdach Polonii, organizowanych przez Radę wspólnie ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”.

Po raz ostatni spotkaliśmy się w 2018 roku na V Światowym Zjeździe Polonii i Polaków z Zagranicy, na którym miałem zaszczyt relacjonować w Sejmie wyniki owocnych obrad Forum Oświaty tego Zjazdu. W tym roku nasze panelowe spotkanie poświęcone oświacie odbywa się w trakcie Forum i Walnego Zjazdu Rady Polonii Świata w Wilnie pod hasłem „Wierni tradycji – gotowi na wyzwania XXI wieku”. Oświata i nauka to tematy ogromne, z których właściwie każdy zasługuje na oddzielny panel dyskusyjny. Niestety ograniczenia czasowe zmuszają nas do określenia priorytetów, aby pozostawić uczestnikom szanse do zabrania głosu w dyskusji. Musimy wybierać, więc jako temat bardziej dla Polonii przyszłościowo ukierunkowany, wybieramy oświatę, zachęcając jednocześnie uczestników do podnoszenia w dyskusji tematów związanych z nauką. Oświata polonijna to również ogromny obszar: polonijne szkoły sobotnie w krajach imigranckich, polskie szkoły mniejszości narodowych w krajach ościennych, polskie szkoły prowadzone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki (ORPEG), nauczanie języka ojczystego prowadzone przez państwa zamieszkania, ruch społeczny Polskich Macierzy Szkolnych, zjazdy i konferencje nauczycielskie oraz webinaria i warsztaty prowadzone przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” oraz inne organizacje oświatowe.


4) Sport i turystyka - Forum Sportu i turystyki

Paneliści: Czechy – Henryk Cieslar od 2014 prezes TBK – Sekcja Sportowa
Litwa - Marian Kaczanowski
Austria – Andrzej Lech wieloletni prezes Polskiego Towarzystwa Sportowego w Austrii, Olimpijczyk 72
Republika Karelska – Natalia Kopecka prezes regionalnej kulturalnej autonomii Polaków Karelii „Polonia Karelska”
Hiszpania – Andrzej Janeczko wieloletni prezes Towarzystwa Hiszpańsko Polskiego Austria-Włodzimierz Szeląg dyrektor Polska organizacjia Turystyczna w Wiedniu.

W informacji dla uczestników Panelu Sport i Turystyka proponujemy wysłuchanie relacji prelegentów o działalności swoich organizacji lub klubów sportowych, następnie zachęcamy do dyskusj w temacie „czy umozliwiamy czlonkom klubu sportowego uprawianie sportu dbając o ich zdrowie czy bieżemy udział w rozgrywkach ligowych”


III sesja tematyczna

godz. 15:30 – 18:00


5) Kultura, folklor - Forum kultury

Koordynator: Marek Domaradzki, członek Prezydium Rady Polonii Świata, Kongres Polonii Kanadyjskiej Cztery lata po obradach Światowego Forum Kultury Polonijnej, które odbyło się w ramach V Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy w 2018 r. w Warszawie, będzie okazja – tym razem w Wilnie - do ponowienia dyskusji o polskiej kulturze w środowiskach polonijnych i polskich poza granicami Kraju. Forum Kultury Walnego Zjazdu Rady Polonii Świata pod hasłem Wierni tradycji – gotowi na wyzwania XXI wieku - Wilno 2022 to jedno z for tematycznych Zjazdu. Odbędzie się w piątek, 16 września 2022, godz.15.30-18.00. Zapraszamy do udziału w obradach Forum Kultury i dyskusji wszystkich Delegatów i Gości, którym leży na sercu stan dzisiejszy i przyszłość kultury polskiej, tworzonej przez twórców mieszkajacych poza Polską. Tym bardziej, że prelegenci Forum Kultury to osoby wręcz powołane do podjęcia frapującej tematyki związanej z kulturą polonijną. Tematyki, która skłania i zaprasza do dyskusji.

Oto prelegenci Forum Kultury:

Prof. zw. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz, historyk sztuki, krytyk sztuki, kurator. Kierownik Katedry Historii Sztuki XX w. w Europie Środkowej i na Emigracji na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. Wybitny znawca zagadnień związanych z polską kulturą artystyczną na emigracji. Prof. Sienkiewicz jest autorem, współautorem i współredaktorem blisko 50 książek i 230 innych publikacji dotyczących polskiej plastyki i polskiego życia artystycznego poza Polską w XX i XXI wieku. Trudno więc o lepszą osobę do przedstawienia tematu „Wyzwania twórców kultury polskiej w kraju i na emigracji w XXI wieku” Dzisiaj, po 33 latach od upadku muru berlińskiego, trwa nadal proces wartościowania dorobku polskiej kultury – tej powstałej w kraju rodzinnym nad Wisłą (w warunkach reżimu komunistycznego), jak i tej powstałej w środowiskach polskich. Wstąpienie Polski w struktury Unii Europejskiej w 2004 roku radykalnie zmieniło pojęcie zjawiska emigracji (reemigracji, migracji), a także geografię środowisk polonijnych na świecie. Nadal jednak, pojęcie polskości, zarówno na poziomie językowym, jak i przywiązania do tradycji narodowej jest ważnym wyróżnikiem tych środowisk w coraz bardziej multikulturowych społeczeństwach na całym świecie. Zachodzi więc poważne pytanie: jakich działań ochronnych i pomocowych w trzeciej dekadzie XXI wieku, powinno udzielać twórcom państwo polskie, by szeroko rozumiana polska kultura artystyczna mogła nie tylko zachować swoją odrębność, ale rozwijać się tak samo w środowiskach krajowych jak i polonijnych na całym świecie?

Mariusz Grudzień, członek Rady Krajowej Stowarzyszenia ,,Wspólnota Polska”, wiceprezes Rzeszowskiego oddziału Stowarzyszenia, Dyrektor Domu Polonii w Rzeszowie. Od 1983 roku organizator Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych. Dyrektor IX jego edycji. Znając światowy folklor polonijny jak pewnie nikt inny, M.Grudzień rozwinie temat "Dlaczego folklor nadal dominuje w przekazie kultury polonijnej?” W większości środowisk polonijnych zespoły folklorystyczne zajmują poczesne miejsce. Często są wizytówką polonijnych aktywności kulturalnych. Upiększają rocznicowe uroczystości, prezentując piękno i różnorodność polskiego folkloru. Na czym polega ten fenomen? To właśnie temat na dyskusję w ramach Forum Kultury, który wywoła M.Grudzień.

Robert Bluj, artysta plastyk. Urodzony w Wilnie na Litwie. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i doktor habilitowany w dziedzinie sztuk plastycznych w zakresie konserwacji dzieł sztuki. Od 2000 r. prowadzi autorskie studio rysunku i malarstwa. Uczniowie, którzy wyszli z pracowni Bluja kontynuują naukę na wielu wyższych uczelniach Litwy oraz w innych krajach Unii Europejskiej. Od 2002 r. należy do Związku Malarzy Litwy. W 2005 r.decyzją Ministra Kultury Litwy otrzymał status twórcy sztuki. Laureat wielu nagród i wyróżnień, wśród nich Krzyża Kawalerskiego Orderu Zasługi RP za wybitne osiągnięcia w popularyzowaniu polskiej kultury i osiągnięć w działalności artystycznej. Robert Bluj, artysta z wieloletnim twórczym doświadczeniem, pochyli się nad tematem „Kultura polonijna czy raczej kultura płynąca z polskich korzeni?” W swej narracji postara się również odpowiedzieć na pytanie „Kim jest twórca kultury polonijnej?”

Edward Trusewicz producent i reżyser polskich przedsięwzięć artystycznych, wiceprezes Związku Polaków na Litwie, sekretarz generalny Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, ekspert Rady Europy ds. polityki mniejszości narodowych, były wiceminister kultury Republiki Litewskiej. E. Trusewicz to nie tylko animator i twórca wydarzeń kulturalnych, ale również polityk i wybitny działacz. Dlatego musi zainteresować podjęcie przez Niego tematu dotyczącego swobody tworzenia produktu kulturalnego w realiach kraju zamieszkania. „Czy polityka kulturalna kraju zamieszkania pomaga czy ogranicza swobodę w tworzeniu kultury?


6) Patriotyzm, polskie lobby - Forum Patriotyzm – Polskie Lobby

Koordynatorzy:

Helena Miziniak, wice-prezes Rady Polonii Świata Powiernik Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii.
Bożena Kamiński, członek Prezydium Rady Polonii Świata Wice-prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej ds. Polskich Rada Polonii Świata w ramach Walnego Zebrania w Wilnie organizuje Forum dyskusyjne poświęcone problematyce polsko-polonijnej pod hasłem „ Wierni tradycji – gotowi na wyzwania XXI wieku”.

W ramach Forum obradować będzie 6 tematycznych paneli, jednym z nich to Patriotyzm-Polskie Lobby. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych powyższym tematem na który chcemy spojrzeć wielowątkowo, uwzględniając nie tylko zmianę pokoleniową i emigracyjną, ale również grupę Polaków urodzonych poza Polską i tą po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Czy Patriotyzm ma tylko jedno imię (określenie) ? Czy Polskie lobby są nadal potrzebne ? Chcemy, aby Forum miało charakter luźnej wymianie poglądów oraz szerokiej dyskusji na jak że ważny temat związany z naszą osobowością: byciem, akceptacją, odpowiedzialnością, poświęceniem, przywiązaniem, promowaniem, dumą, walczeniem o zachowanie prawd historycznych oraz obronę dobrego imienia Polski i Polaków

W panelu dyskusyjnym zasiadają: Dr. Bogusław Rogalski politolog, historyk, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce. Od 2009r doradca do spraw międzynarodowych Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Parlamencie Europejskim. Ekspert do spraw UE, spraw wschodnich / Kresy oraz polonijnych. Swoje zainteresowanie Polonią i Polakami na Kresach realizuje poprzez spotkania, wykłady, artykuły, wywiady w mediach polskich i zagranicznych. Felietonista, komentator w Polskim Radiu Chicago, Radio Wilno, Radio Lwów i Radio Maryja. W latach 2004-2009 był posłem do Parlamentu Europejskiego. Temat Patriotyzm- Polskie lobby nie są panu Dr. Rogalskiemu obce.

Wiktor Moszczyński wielki działacz polonijny urodzony w Londynie. W latach 1986-1990 był radnym na Ealingu (dzielnica Londynu), był prezesem Polish Solidarity Campaidn oraz ostatnim redaktorem emigracyjnego miesięcznika „ Orzeł Biały ‘’. Pełnił funkcję wiceprezesa i rzecznika prasowego Zjednoczenia Polskiego, oraz był odpowiedzialny za akcje obrony dobrego imienia Polski w Wielkiej Brytanii. Obecnie zasiada w Radzie Polskiego Ośrodka Społeczno Kulturalnego i jest doradcą Zjednoczenia Polskiego. Publicysta, na przestrzeni ostatnich czterech dekad zajmował się publikacją artykułów i eseji na temat zmian politycznych, społecznych i kulturowych zachodzących w Polsce, W.Brtyanii i Europie. Komentator wydarzeń społecznych powiązanych z emigracją i wielokulturowością Jego absolutnie inny punkt widzenia, który nie jest ani polski ani angielski jest pozbawiony stereotypów i uprzedzeń, nacechowany ogromną dozą obiektywizmu. Wieloletni działacz społeczny i nieugięty lobbysta polskich spraw. Autor książki Polak Londyńczyk, nie tylko swoim piórem publicysty, ale również swoją postawą działacza walczy o prawo człowieka do zachowania własnej tożsamości i odrębności kulturowej, prawo do miejsca w nowej przestrzeni społecznej i politycznej.

Uczestnicy Konkursu ‘’Być Polakiem”ze szkoły św.Jana Pawła II w Wilnie Uczestnicy Konkursu z roku na rok ( 13 edycja) zaskakują swoją pomysłowością, oryginalnością i innowacyjnością. Ich prace są na bardzo wysokim poziomie wzruszające, pełne głebokiej treści. Dla nich Polska to nie tylko miejsc na mapie, ale obraz kształtowany w ich domach, szkole, kościele który porusza ich wyobraźnię i uruchamia uczucia. Konkurs w którym uczestniczą jest nie tylko elementem budowania solidarności narodowej, ale również platformą wyrażania własnych opinii i poglądów oraz poznawania inności w wymiarze ogólnoświatowym. Dla nich patriotyzm nie jedno ma imię. Jesteśmy dziś świadkami procesu globalizacji...... Innymi słowy dzisiejszy świat rzuca nam wyzwania, byśmy się poznawali i uczyli szanować wzajemnie wraz z całą różnorodnością naszych kultur i poprzez nie. ( św. Jan Paweł II)


godz. 18:30 – 20:00

IV Podsumowanie sesji tematycznych,

Zakończenie ForumUczestnicy poszczególnych sesji tematycznych:


I Forum dot. Młodzieży

1 Krystyna Reitmeier (Kanada);
2 Małgortzata Orłowska-Smith (Irlandia);
3 Alina Ewelina Kieżun (ZHPnL);
4 Jan Kaczmarek (ZHP);
5 Barbar Stadnik-Felinczak (KPK)
6 Alicja Maria Nagy (PSK Bem)
7 Elżbieta Korowiecka (FOPnU)
8 Helena Rogaczykowa (KPR)
9 Marek Zaniewski (ZPB)
10 Iwona Malinowski (KPK)
11 Jerzy Barycki (KPK)
12 Andrzej Suchanek (PZKO)
13 Helena Legowicz (PZKO)
14 Waldemar Ludwiczak (FPwA)
15 Ewa Koch (KPA)
16 Marek Rudnicki (KPA)
17 Bogumiła Glos-Bojarska (FOPiPD)
18 Katarzyna Lesny-Ewans (KPA)
19 Anna Sokołowski (KPA)
20 Bożena Kamiński (KPA)
21 Maria Siwko (FOPnU)
22 Tadeusz Pilat (EUWP)
23 Teresa Opalińska-Kopeć (FPwA)
24 Helena Miziniak (ZPwWB)
25 Aleksander Zając (KOPwN)
26 Edyty Tamošiūnaitė (ZPL)
27 Waldemar Tomaszewski (ZPL)
28 Jarosław Narkiewicz (ZPL)
29 Joanna Heyman Salvadé (ŚZP)
30 Katarzyna Grandwilewska (ŚZP)
31 Juliusz Bogacki (ZPwWB)
32 Janusz Tomczak (KPK)
33 Wiktor Moszczyński (ZPwWB)
34 Monika Tkaczyk (ZPwWB)
35 Małgorzata Kot (KPA)
36 Alicja Kukliński (KPA)
37 Anna Sokołowski (KPA)
38 Małgorzata Kwiatkowska (RNPA)
39 Anna Niedźwiadek (RNPA)
40 Henryk Kurylewski (RNPA)
41 Marek Domaradzki (KPK)
42 Renata Dziemiańczuk (ZPB)
43 Wojtek Białek (EUWP)
44 Bogdan Miłek (KPN)
45 Andrzej Felinczak (KPK)
46 Teresa Sygnarek (ZOP)
47 Andrzej Lech (Austria)
48 Henryk Cieslar (Czechy)
49 Wojciech Białek (EUWP)
50 Edward Trusewicz (ZPL)
51 Jolanta Waltos (USA)
52 Izabela Mischke (KOPwN)
53 Alfred Wtulich (PSK Bem)
54 Kamila Schöl-Mazurek (KOPwN)
55 Joanna Szymańska (KOPwN)
56 Tadeusz Stenzel (ZPwWB)

II Forum Duszpasterstwa

1.  O. Janusz Błażejak (Kanada)
2 Teresa Berezowska (ZHP)
3 Maria Rekść (ZPL)
4 Elżbieta Maria Grzyb (ZPW)
5 Andrzej Kamiński (KPA)
6 Antoni Stefanowicz (ZPU)
7 Waldemar Tomaszewski (ZPL)
8 Alicja K. Takácsné Kalinska (SKPnW)
9 Roman Śmigielski (KR, Dania)
10 O. Witalij Podolan OMI (Ukraina)
11 Lilia Szyszko (Rosja)
12 Zdzisława M. Molnárné Sagun (SKPnW)
13 Sylwia Jesion (KOPwN)

Forum Oświaty i nauki

1 Tadeusz Pilat (EUWP)
2 Ewa Koch (KPA)
3 Elżbieta Barrass (W. Brytania)
4 Krystyna Dzierżyńska (Litwa)
5 Józef Kwiatkowski (Litwa)
6 Elżbieta Maria Grzyb (ZPW)
7 Elżbieta Korowiecka (FOPnU)
8 Helena Rogaczykowa (KPR)
9 Alicja Maria Nagy (PSK Bem)
10 Maria Rekść (ZPL)
11 Iwona Malinowski (KPK)
12 Helena Legowicz (PZKO)
13 Jerzy Barycki (KPK)
14 Marek Rudnicki (KPA)
15 Bogumiła Glos-Bojarska (FOPiPD)
16 Anna Sokołowski (KPA)
17 Bożena Kamiński (KPA)
18 Jan Kaczmarek (ZHP)
19 Maria Siwko (FOPnU)
20 Antoni Stefanowicz (ZPU)
21 Helena Miziniak (ZPwWB)
22 Aleksander Zając (KOPwN)
23 Edyty Tamošiūnaitė (ZPL)
24 Juliusz Bogacki (ZPwWB)
25 Janusz Tomczak (KPK)
26 Wiktor Moszczyński (ZPwWB)
27 Monika Tkaczyk (ZPwWB)
28 Alicja Kuklińska (KPA)
29 Anna Sokołowski (KPA)
30 Katyarzyna Grandwilewski (ŚZP)
31 Renata Dziemiańczuk (ZPB)
32 Marek Zaniewski (ZPB)
33 Andrzej Kamiński (KPA)
34 Marek Domaradzki (KPK)
35 Wojtek Białek (EUWP)
36 Bogdan Miłek (KPN)
37 O. Janusz Błażejak (Kanada)
38 Alina Ewelina Kieżun (ZHPnL)
39 Jolanta Waltoś (USA)
40 Elżbieta Cesarski (RNPA)
41 O. Witalij Podolan OMI (Ukraina)
42 Joanna Szymańska (KOPwN)
43 Krystyna Koziewicz (KOPwN)
44 Edward Trusewicz (ZPL)
45 Lilia Szyszko (Rosja)

Forum Sportu i turystyki

1 Andrzej Lech (Austria)
2 Henryk Cieślar (Czechy)
3 Natalia Kopetskaia (Rosja)
4 Barbar Stadnik-Felinczak (KPK)
5 Teresa Opalińska-Kopeć (FPwA)
6 Teresa Sygnarek (ZOP)
7 Teresa Berezowska (ZHP)
8 Andrzej Suchanek (PZKO)
9 Waldemar Ludwiczak (FPwA)
10 Waldemar Tomaszewski (ZPL)
11 Zdzisław Palewicz (ZPL)
12 Jarosław Narkiewicz (ZPL)
13 Joanna Heyman Salvadé (ŚZP)
14 Małgorzata Kot (KPA)
15 Małgorzata Kwiatkowska (RNPA)
16 Małgortzata Orłowska-Smith (Irlandia)
17 Roman Śmigielski (KR, Dania)
18 Elzbieta Potepska (KOPwN)
19 Andrzej Felinczak (KPK)
20 Agata Lewandowska (KOPwN)
21 Patrycja Böheim (KOPwN)
22 Bartosz Gwizd (KOPwN)
23 Elena Brik (Rosja)
24 Alfred Wtulich (PSK Bem)
25 Tadeusz Stenzel (ZPwWB)

Forum kultury

1 Marek Domaradzki (KPK)
2 Jan Wiktor Sienkiewicz (Polska)
3 Mariusz Grudzień (Polska)
4 Teresa Sygnarek (ZOP)
5 Elżbieta Korowiecka (FOPnU)
6 Helena Rogaczykowa (KPR)
7 Jerzy Barycki (KPK)
8 Andrzej Suchanek (PZKO)
9 Helena Legowicz (PZKO)
10 Ewa Koch (KPA)
11 Katarzyna Lesny-Ewans (KPA)
12 Anna Sokołowski (KPA)
13 Teresa Berezowska (ZHP)
14 Tadeusz Pilat (EUWP)
15 Bogumiła Glos-Bojarska (FOPiPD)
16 Jolanta Ratajczak (RPB)
17 Maria Siwko (FOPnU)
18 Elżbieta Maria Grzyb (ZPW)
19 Alicja Maria Nagy (PSK Bem)
20 Teresa Opalińska-Kopeć (FPwA)
21 Antoni Stefanowicz (ZPU)
22 Aleksander Zając (KOPwN)
23 Edyty Tamošiūnaitė (ZPL)
24 Małgorzata Kot (KPA)
25 Katarzyna Grandwilewski (ŚZP)
26 Małgorzata Kwiatkowska (RNPA)
27 Anna Niedźwiadek (RNPA)
28 Henryk Kurylewski (RNPA)
29 Renata Dziemiańczuk (ZPB)
30 Zofia Soja (KPK)
31 Natalia Kopetskaia (Rosja)
32 Małgortzata Orłowska-Smith (Irlandia)
33 Hrzegorz Machnacki (RNPA)
34 Jolanta Waltos (USA)
35 Barbara Menhard (KOPwN)
36 Krystyna Koziewicz (KOPwN)
37 Agata Lewandowska (KOPwN)
38 Elena Brik (Rosja)
39 Edward Trusewicz (ZPL)
40 Alfred Wtulich (PSK Bem)
41 O. Witalij Podolan OMI (Ukraina)

Forum Patriotyzm – Polskie Lobby

1 Bożena Kamiński (KPA)
2 Helena Miziniak (ZPwWB)
3 Maria Rekść (ZPL)
4 Barbar Stadnik-Felinczak (KPK)
5 Jan Kaczmarek (ZHP)
6 Teresa Sygnarek (ZOP)
7 Marek Zaniewski (ZPB)
8 Andrzej Kamiński (KPA)
9 Ferdynand Domaradzki (PRwB)
10 Waldemar Ludwiczak (FPwA)
11 Frank Spula (KPA)
12 Marek Rudnicki (KPA)
13 Iwona Malinowski (KPK)
14 Jarosław Narkiewicz (ZPL)
15 Joanna Heyman Salvadé (ŚZP)
16 Juliusz Bogacki (ZPwWB)
17 Janusz Tomczak (KPK)
18 Wiktor Moszczyński (ZPwWB)
19 Monika Tkaczyk (ZPwWB)
20 Alicja Kuklińska (KPA)
21 Wojtek Białek (EUWP)
22 Zofia Soja (KPK)
23 Bogdan Miłek (KPN)
24 O. Janusz Błażejak (Kanada)
25 Henryk Cieslar (Czechy)
26 Andrzej Lech (Austria)
27 Maria Byczyńska (W. Brytania)
28 Kamila Schöl-Mazurek (KOPwN)
29 Roman Śmigielski (KR, Dania)
30 Andrzej Felinczak (KPK)
31 Lilia Szyszko (Rosja)
32 Izabela Mischke (KOPwN)
33 Tadeusz Stenzel (ZPwWB)Media o zjedździe

l24.lt. Dzisiaj w Wilnie rozpoczyna obrady Zjazd Rady Polonii Świata
http://l24.lt/pl/spoleczenstwo/item/379539
Dokumentacja - PDF

l24.lt. Zjazd Rady Polonii Świata w Wilnie uroczyście otwarty!
http://l24.lt/pl/spoleczenstwo/item/379541-inauguracja-zjazdu
Dokumentacja - PDF

l24.lt. Trwa drugi dzień Zjazdu Rady Polonii Świata w Wilnie
http://l24.lt/pl/spoleczenstwo/item/379569-forum-ruszylo
Dokumentacja - PDF

l24.lt. Kolejny sukces Wileńszczyzny. Wiceprezes ZPL i AWPL Jarosław Narkiewicz został prezesem Rady Polonii Świata
http://l24.lt/pl/spoleczenstwo/item/379621-kolejny-sukces-wilenszczyzny-wiceprezes-zpl-i-awpl-j-narkiewicz-zostal-prezesem-rady-polonii-swiata
Dokumentacja - PDF

l24.lt. Poznaj powojenne losy żołnierzy generała Andersa! Premiera portalu w Wilnie
http://l24.lt/pl/spoleczenstwo/item/379562-poznaj-powojenne-losy-zolnierzy-generala-andersa
Dokumentacja - PDF

Facebook / Polonijna Agencja Informacyjna WALNY ZJAZD RADY POLONII ŚWIATA (LITWA)
https://z-upload.facebook.com/PolonijnaAgencjaInformacyjna/posts/1260436917866878
Dokumentacja - PDF

Polska 360.org Zjazd Rady Polonii Świata, Wilno 2022
https://polska360.org/zjazd-rady-polonii-swiata-wilno-2022/
Dokumentacja - PDF

Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej Wilno: Zjazd Rady Polonii Świata. Wśród uczestników misjonarze oblaci
https://oblaci.pl/2022/09/20/wilno-zjazd-rady-polonii-swiata-wsrod-uczestnikow-misjonarze-oblaci/
Dokumentacja - PDF

ZWROT Wybrano władze Rady Polonii Świata. Andrzej Suchanek członkiem Prezydium
https://zwrot.cz/2022/09/wybrano-wladze-rady-polonii-swiata-andrzej-suchanek-czlonkiem-prezydium/
Dokumentacja - PDF

MN Zjazd Rady Polonii Świata. Do Wilna przybywa 100 delegatów
https://medianarodowe.com/2022/09/15/zjazd-rady-polonii-swiata-do-wilna-przybywa-100-delegatow/
Dokumentacja - PDFInformacja: Rada Polonii Świata


Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Właściciel serwisu dokłada starań, aby publikowane w tym serwisie treści były rzetelne i pomocne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te treści. W naszym serwisie umieszczone są łącza (linki) do innych serwisów internetowych. Informujemy, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści zawarte w innych serwisach. Kopiowanie zawartości serwisu lub jej części bez pisemnej zgody właścicieli serwisu jest zabronione. Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji. Kopiowanie i nieautoryzowane użycie kodu źródłowego lub fragmentów autorskiego oprogramowania - zabronione.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów