Konferencja „Kraj – Emigracja” 26-30 października 1990


W dniach 26—30 X 1990 r. w Rzymie odbyła się konferencja „Kraj - Emigracja", w której uczestniczyło 89 przedstawicieli organizacji polskich i polonijnych z 22 krajów świata, oraz 24-osobowa delegacja „Wspólnoty Polskiej". W konferencji udział wzięli także duszpasterze Polaków poza granicami kraju wraz z delegatem Prymasa Polski do spraw duszpasterstwa emigracji ks. bp. Szczepanem Wesołym. Konferencję zaszczycił swą obecnością ks. kard. Józef Glemp, Prymas Polski.


Lista uczestników Konferencji KRAJ-EMIGRACJA


Lista uczestników Konferencji (Zachód)

1. Marian F. Respond - prezes Związku Organizacji Polskich w Szwajcarii
2. Jerzy Miodoński - wiceprezes Związku Organizacji Polskich w Szwajcarii, prezes Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Szwajcarii
3. Teresa Grinberg - Naczelny Komitet Wolnych Polaków w Danii 4. Wojciech Stefan Palęga - Naczelny Komitet Wolnych Polaków w Danii
5. Krzysztof Łańcucki - prezes Rady Naczelnej Polskich Organizacji w Australii
6. Celim Słodowy - sekretarz Rady Naczelnej Polskich Organizacji w Australii
7. Eugeniusz Hardy - Rada Naczelna Polskich Organizacji w Australii
8. Jan Dunin-Karwicki - redaktor „Wiadomości Polskich" w Australii
9. Barbara Odolińska - redaktor „Tygodnika Polskiego" w Australii
10. Jadwiga Dubla - prezes Stowarzyszenia Polskiego w Capetown RPA
11. Bolesław Katanek - prezes Kongresu Polonii Francuskiej
12. Bruno Piskozub - wiceprezes Kongresu Polonii Francuskiej
13. Hieronim Wyszyński - komendant Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce
14. Leopold Biłozur - wiceprezes Związku Polaków w Argentynie
15. Wiktoria Machnikowa - Związek Polaków w Argentynie
16. Marcin Idziński - delegat Rządu RP na Uchodźstwie na płd. Niemcy
17. Witold Szupryczyński - Rada Naczelna Polskich Organizacji w Australii
18. Michał Kwiatkowski - Wspólnota Polsko-Francuska, Kongres Polonii Francuskiej
19. Jolanta Halkiewicz - wiceprezes Kongresu Polaków w Szwecji
20. Czesław Zychowicz - prezes Zjednoczenia Polskiego w W. Brytanii, prezes Stowarzyszenia Polskich Kombatantów
2l. Mieczysław Sas-Skowroński - rektor Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie, Przewodniczący Rady Zjednoczenia Polskiego w W. Brytanii
22. Artur Rynkiewicz - minister Spraw Emigracji Rządu RP na Uchodźstwie, W. Brytania
23. Stanisław Berkieta - prezes ZHP, W. Brytania
24. Zygmunt Szadkowski - prezes Rady Narodowej RP, W. Brytania
25. Ryszard Zakrzewski - Minister do Spraw Kraju Rządu RP na Uchodźstwie, W. Brytania
26. Stefan Soboniewski - przewodniczący SPK, W. Brytania
27. Bronisław Lasota - Stowarzyszenie Lotników Polskich, W. Brytania
28. Barbara Hęciak - Armia Krajowa, W. Brytania
29. ks. Stanisław Świerczyński - wicerektor Polskiej Misji Katolickiej (Londyn)
30. Krystyna Mochlińska - prezes Instytutu Polskiej Akcji Katolickiej, W. Brytania
31. Andrzej Czyżowski - redaktor ,;Dziennika Polskiego" w Londynie
32. Edward Wojtczak - redaktor „FOTORAMY" w Londynie
33. Teresa Affeltowicz - wiceprezes Rady Narodowej w Londynie
34. Ryszard Gabrielczyk - prezes Polskiej Macierzy Szkolnej, W. Brytania
35. Anna Moszczyńska - Biuro Informacyjne Zjednoczenia Polskiego w W. Brytanii
36. Wanda Tunikowska - SPK w Londynie
37. Maciej Przedrzymirski - Niepodległość i Demokracja, W. Brytania
38. Ewa Brzeska - prezes Polskich Pokoleń Powojennych, W. Brytania
39. Alicja Dzik-Jurasz - Komisja Porozumiewawcza Polskich Organizacji Niepodległościowych, W. Brytania
42. Stanisław Orłowski - prezes Rady Koordynacyjnej Polonii Wolnego Świata, Kanada
43. Marek Malicki - prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej (KPK) 44. Teresa Kott - wiceprezes KPK
45. Stanisław Brodzki - dyrektor Biura Rady Koordynacyjnej, przewodniczący Rady KPK
46. Maria Brodzka - KPK
47. Stanisław Godzisz - prezes Związku Polaków w Kanadzie 48. Jan Król - wiceprezes Związku Polaków w Kanadzie
49. Mieczysław Szczeciński - prezes SPK w Kanadzie
50. Janusz Sukiennik - redaktor „Związkowca" w Kanadzie
51. Grażyna Farmus - redaktor „Echa Tygodnia" w Kanadzie
52. Zbigniew Farmus - redaktor „Echa Tygodnia" w Kanadzie
53. ks. Stanisław Jeż - rektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji
54. ks. Franciszek Mrowiec - rektor Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech
55. Danuta Nemling - prezes Związku Polaków w Austrii „Strzecha"
56. Aleksander Zając - Grupa Robocza „Solidarność", Porozumienie Polskie w Niemczech
57. Władysław Janik - prezes Związku Polaków „Zgoda", Niemcy
58. Roman Mańko - Polski Związek Inwalidów Wojennych w Niemczech
59. Edward Kłoniecki - Związek Polaków .w Niemczech
60. Rizio Wachowicz - prezes BRASPOL, Brazylia
61. Anisio Oleksy - prezes POLBRAS, Brazylia
62. Stanisław Morawski - Fundacja Umiastowskiej, Włochy
63. Stanisław Grygiel - Papieski Instytut Laterański w Rzymie
64. Maria Teresa Bułhak-Jelska-Allegranza - Rada Pomocy Uchodźcom Polskim w Rzymie
65. Krzysztof Kanclerz - prezes Komitetu Uchodźców Polskich we Włoszech
66. Karol Kleszczyński - Braterstwo Polsko-Włoskie, Przyjaciele Polski
67. Cezary Bujalski - kombatant II Korpusu, Włochy
68. Jan Jaworski - kombatant II Korpusu, Włochy
69. Elżbieta Zachorska - Włochy
70. Adam Ostoja-Ostaszewski - POSK W. Brytania

Lista uczestników Konferencji (Wschód)

1. Jan Sienkiewicz - prezes Związku Polaków na Litwie
2. Romuald Brazis - prezes Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy
3. Ita Kozakiewicz - prezes Związku Polaków na Łotwie
4. Tadeusz Gawin - prezes Związku Polaków na Białorusi
5. Stanisław Szałacki - prezes Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-oświatowego na Ukrainie (Kijów)
6. Leszek Mazepa - prezes Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej
7. Adam Kokodyński - wiceprezes Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej
8. Wiktor Dmochowski - prezes PSKO „POLONIA" w Pińsku
9. Olga Przyłucka - prezes PSKO w Kazachstanie
10. Rajmund Piotrowski - prezes PTKO „POLONIA" w Leningradzie
l 1. Halina Romanowa - członek Zarządu Stowarzyszenia „Dom Polski" w Moskwie
12. ks. Kazimierz Świątek - Pińsk
13. ks. Ludwik Kamilewski - Lwów
14. ks. Józef Świdnicki - Fergana
15. Władysław Młynek - prezes ZG PZKO w Czechosłowacji
16. Tadeusz Wantuła - przewodniczący Prezydium Rady Polaków w Czechosłowacji
17. Xenia Stoica-Grabska - prezes Związku Polaków w Rumunii
18. Anton Rojowski - prezes Oddziału „Bukowina" Związku Polaków w Rumunii
19. Władysław Wiśniewski - prezes PSK im. J. Bema na Węgrzech

Lista delegacji Stowarzyszenia „WSPOLNOTA POLSKA"

1. prof. Andrzej Stelmachowski - Marszałek Senatu RP, Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska"
2. bp Zygmunt Kamiński - ordynariusz diecezji płockiej, wiceprezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska"
3. Paweł Łączkowski - poseł, wiceprezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska"
4. Anna Bogucka-Skowrońska - senator, sekretarz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska"
5. Andrzej Chodkiewicz-historyk, członek Prezydium Stowarzyszenia „Wspólnota Polska"
6. bp Jerzy Dąbrowski - zastępca sekretarza Episkopatu Polski, członek Prezydium Stowarzyszenia „Wspólnota Polska"
7. Mieczysław Gil - poseł, członek Prezydium Stowarzyszenia „Wspólnota Polska"
8. Ryszard Reiff - senator, przewodniczący senackiej komisji spraw emigracji i Polaków za granicą, członek Prezydium Stowarzyszenia „Wspólnota Polska"
9. Franciszek Bachleda-Księdzularz - poeta, prezes Związku Podhalam członek Rady Krajowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska'
10. Andrzej Bondarewski - poseł, przewodniczący sejmowej komisji łączności z Polakami za granicą, członek Rady Krajowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska"
11. ks. Józef Mikołajewski - kapelan Domu Polonii w Pułtusku, członek Rady Krajowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska"
12. Sławomir Kalembka - rektor UMK w Toruniu, członek Rady Krajowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska"
13. Aleksander Koj -rektor UJ w Krakowie, członek Rady Krajowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska"
14. Teresa Dobielińska-Eliszewska - wicemarszałek Sejmu RP, członek Rady Krajowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska"
15. Jan Plater-Gajewski - działacz polski z Kazachstanu, członek Rady Krajowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska"
16. Ryszard Iwan-poseł, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska"
17. Andrzej Krawczyk - dyrektor gabinetu min. A. Halla
18. Władysław Oszelda - dziennikarz, działacz „Światpolu"
19. Maja Komorowska - przedstawicielka Prymasowskiej Rady Społecznej
20. ks. Edward Szymanek - profesor Seminarium Duchownego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, członek Rady Krajowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska"
21. bp Zdzisław Tranda - przewodniczący Polskiej Rady Ekumenicznej
22. Marek Włodarek - rzecznik prasowy Stowarzyszenia „Wspólnota Polska"
23. Krzysztof Szumski - dyrektor Departamentu Konsularnego i Wychodźstwa Ministerstwa Spraw Zagranicznych
24. Stanisław Zarzecki - dyrektor biura Stowarzyszenia „Wspólnota Polska"REFERATY, DOKUMENTY KONFERENCJI 1990


RZYM 1990. KONFERENCJA „KRAJ – EMIGRACJA”


referaty

ANNA BOGUCKA-SKOWROŃSKA, referat: "KRAJ-EMIGRACJA"

ITA KOZAKIEWICZ, referat: "SPOJRZENIE ZE WSCHODU"

RYSZRAD ZAKRZEWSKI, referat: "Emigracja - Polonia - Kraj"


PAPIEŻ JAN PAWEŁ II do uczestnikó konferencji

PAPIEŻ JAN PAWEŁ II Słowo podczas audiencji prywatnej dla Polonii


komisje

Komisja Współpracy z Krajem

Komisja do Spraw Współpracy Polaków na Wschodzie i Zachodzie

Komisja Zjazdu w Polsce


dokumenty

Lista uczestników Konferencji KRAJ-EMIGRACJA

Zaproszenia na konferencję KRAJ-EMIGRACJA

DEKLARACJA KONFERENCJI „KRAJ — EMIGRACJA"

Apel Konferencji „Kraj — Emigracja"

Oświadczenie Konferencji „Kraj — Emigracja"

Posłanie do Kongresu Polonii Amerykańskiej

Telegram do Przewodniczącego Rady Najwyższej Łotwy, Anatolijsa Gorbunovsa
Telegram do Zarządu Głównego Związku Polaków na Łotwie

List do Prezesa Rady Ministrów Tadeusza Mazowieckiego

List do Premiera Rządu Rzeczypospolitej na Uchodźstwie Edwarda Szczepanika

List Prezesa Rady Ministrów Tadeusza Mazowieckiego do uczestników Konferencji

List Ministra Spraw Zagranicznych Krzysztofa Skubiszewskiego do uczestników Konferencji


wspomnienie

JAN SIENKIEWICZ, NIE MA JUŻ ITY


Multimedia

GALERIA ZDJĘĆ Z KONFERENCJI
ŚWIATOWY KONGRES „KRAJ – EMIGRACJA” - STRONA GŁÓWNA

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów